Lokales Komitee
 
 Egle  Alexander  (LKH Salzburg)
 Greil  Richard  (LKH Salzburg)
 Hastik  Barbara  (Aidshilfe Salzburg)
 Maier  Willi  (Aidshilfe Salzburg)
 Skocic  Matthias  (LKH Salzburg)
 Taylor  Ninon  (LKH Salzburg)